Obowiazek prowadzenia kart ewidencji czasu pracy

Każdy przedsiębiorca, w myśl obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble również drugie urządzenia, których cena w czasie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset złotych oraz musi on być współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w miesiącu, w jakim został on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie żyć wiedziona w pracy zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z zdrowymi rubrykami z komputera, na kartach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie stosowanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i wesela do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z winą jej zrobienia. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o obowiązującej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.